Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Szczegły.
Sprawdź dostępność domeny:
www. tanie domeny - easyISP - zamów
O nas Hosting Serwery dedykowane Serwery VPS Kolokacja Domeny Faq Regulamin Kontakt
 

Cennik

    Rodzaj Domeny  Opłata roczna

    krajowa 
    .pl

19,00 zł netto (23,37 zł brutto) - rejestracja
89,00 zł netto (109,47 zł brutto) - przedłużenie

    funkcjonalne
    .com.pl,.net.pl,.org.pl,... 

15,00 zł netto (18,45 zł brutto) - rejestracja
69,00 zł netto (84,87 zł brutto) - przedłużenie

    regionalne
    (pełna lista)

9,00 zł netto (11,07 zł brutto) - rejestracja
39,00 zł netto (47,97 zł brutto) -przedłużenie

    domeny .eu

49,00 zł netto (60,27 zł brutto) - rejestracja
49,00 zł netto (60,27 zł brutto) - przedłużenie

    Promocja !
    domeny globalne
    .com,.net,.org,.info,.biz

89,00zł netto (109,47 zł brutto)
rejestracja/przedłużenie na rok
139,00 zł netto (170,97 zł brutto)
rejestracja na trzy lata
220,00 zł netto (270,60 zł brutto)
rejestracja na pięć lat

Przedłużenia domen - cennik degresywny

Liczba domen

Cena przedłużenia
.pl

Cena przedłużenia
funkcjonalne

Cena przedłużenia
regionalne

Cena przedłużenia
.eu

Cena przedłużenia
globalne

1-5

89,00 zł netto

69,00 zł netto

39,00 zł netto

49,00 zł netto

89,00 zł netto

6-10

80,00 zł netto

60,00 zł netto

26,00 zł netto

43,00 zł netto

79,00 zł netto

11-20

70,00 zł netto

55,00 zl netto

23,00 zł netto

41,00 zł netto

75,00 zł netto

21-50

60,00 zł netto

50,00 zl netto

20,00 zł netto

39,00 zł netto

72,00 zł netto

51 i więcej

50,00 zł netto

40,00 zł netto

15,00 zł netto

37,00 zł netto

70,00 zł netto

REGULAMIN REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA NAZW DOMEN INTERNETOWYCH ARTNET SP. Z O.O.

 1. Abonentem, w rozumieniu Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych jest podmiot, na rzecz którego ma być zarejestrowana domena i którego dane zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym jako dane Abonenta domeny.
 2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Artnet Sp. z o.o. w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację domeny.
 3. Artnet Sp. z o.o. może działać w porozumieniu z innymi podmiotami, w celu zapewnienia najkorzystniejszych rozwiązań dla Abonenta w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych.
 4. Abonent lub Klient uiszcza opłatę za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny (dalej "opłata roczna"), chyba że strony ustaliły indywidualne warunki okresu rejestracji.
 5. Rejestracja nazwy domeny wymaga prawidłowo wypełnionego Wniosku o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Wniosek"). 
 6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana po otrzymaniu przez Artnet Sp. z o.o. Wniosku w formie elektronicznej oraz potwierdzenia płatności za rejestrację.
 7. Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny stanowi:
  1. prowadzona aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny przez inny podmiot lub jej wcześniejsze zarejestrowanie,
  2. podanie we Wniosku nazwy domeny o nieprawidłowej składni, niepełnych lub nieprawdziwych danych,
  3. złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego,
  4. dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku,
  5. brak płatności za rejestrację domeny w terminie 7 dni od daty złożenia Wniosku o rejestrację domeny.
 8. Artnet Sp. z o.o. może zwrócić się do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.
 9. Opłata roczna po rejestracji/przedłużeniu domeny nie podlega zwrotowi w części lub całości.
 10. Złożenie wniosku o rejestrację domeny i dokonanie opłaty przez Abonenta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub niepoinformowania Artnet Sp. z o.o. o ich zmianie.
 12. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw domen Artnet Sp. z o.o. kontaktuje się z Abonentem korzystając z adresu poczty elektronicznej podanego przez Abonenta we Wniosku.
 13. Artnet Sp. z o.o. przesyła informację o zarejestrowaniu domeny na adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta, po otrzymaniu wpłaty. Wysłanie informacji jest równoznaczne z poinformowaniem Abonenta o okresie ważności domeny liczonej jako 1 rok od daty rejestracji. Od momentu rejestracji domeny Abonent jest odpowiedzialny za monitorowanie terminu wygaśnięcia domeny.
 14. Domeny są przedłużanie na kolejny okres po otrzymaniu płatności wg aktualnego cennika dostępnego na stronach internetowych Artnet Sp. z o.o. lub wg indywidualnych ustaleń. Po dokonaniu płatności Abonent powinien monitorować proces odnowienia domeny, poprzez zasięganie informacji w Artnet Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia zawieszenia domeny Abonent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Artnet Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji.
 15. Kod authinfo jest wydawany Abonentowi po przesłaniu przez niego pisemnego wniosku o wydanie kodu authinfo wraz z dokumentami potwierdzającymi jego tożsamość (dotyczy osób fizycznych) lub prawo do reprezentacji podmiotu będącego Abonentem domeny (w przypadku firm i instytucji). 
 16. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Regulaminu będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej Artnet Sp. z o.o. Dopuszcza się również zawiadomienie Abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.
 17. Abonent oświadcza, iż z dniem akceptacji Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych Artnet Sp. z o.o udziela umocowania firmie Artnet Sp. z o.o. do wyłącznego reprezentowania Abonenta przed NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers lub innymi rejestratorami. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące nazwy domeny zarejestrowanej przez Abonenta lub opcji na rejestrację nazwy domeny oraz danych Abonenta, a w szczególności: zmiany abonenta domeny, usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny.
 18. W kwestii rozstrzygania sporów stosuje się regulamin NASK oraz ICANN.
 19. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen Artnet Sp. z o.o obowiązuje od dnia publikacji na stronie Artnet Sp. z o.o.

Regulamin rejestracji domen NASK jest dostępny pod adresem: http://dns.pl/regulamin.html


Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plikęw cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zobacz szczegłowe informacje tutaj.

Panel administracyjny