Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Szczegły.
Sprawdź dostępność domeny:
www. tanie domeny - easyISP - zamów
O nas Hosting Serwery dedykowane Serwery VPS Kolokacja Domeny Faq Regulamin Kontakt
 

Regulamin świadczenia usług hostingowych

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług internetowych pod marką easyISP.pl przez firmę Artnet Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 100 (80-557 Gdańsk), adres e-mail do kontaktu: biuro@artnet.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000164315, posiadającą NIP 5832050407 oraz Regon 191210077, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000 zł, zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem użytkującym usługi hostingowe, zwanym dalej Użytkownikiem.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy zależy od wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika.
 3. Użytkownik rejestrujący usługę hostingową potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.
 4. Aktywowanie dowolnej usługi hostingowej jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.

§2. Rejestracja użytkownika.

 1. Użytkownik rejestrujący konto oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 3. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej easyISP, podając pełne i prawdziwe dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 4. Poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza danej usługi Użytkownik uruchamia tygodniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań.
 5. Przedłużenie ważności konta nastąpi po dokonaniu wpłaty abonamentu na konto bankowe easyISP w trakcie trwania okresu próbnego. Z chwilą wpłynięcia opłaty na konto bankowe Usługodawcy easyISP przedłuża ważność konta na okres, za jaki został uiszczony abonament.  Za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się dzień, w którym został wypełniony formularz zamówienia i zostało założone konto testowe. W przypadku nie dokonania wpłaty w trakcie trwania okresu próbnego, po jego zakończeniu konto testowe zostanie zablokowane. Jeśli w terminie 3 dni od dnia zablokowania konta  Użytkownik nie dokona wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa z Użytkownikiem zostaje automatycznie rozwiązana bez ponoszenia żadnych kosztów ze strony Użytkownika.
 6. Przedłużenie ważności konta następuje w przeciągu 24 godzin od chwili wpłynięcia środków na konto Usługodawcy.

§3. Opłaty.

 1. Opłaty za usługi hostingowe regulowane są przez Użytkownika z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy zwany abonamentem.
 2. Wpłaty na rachunek Usługodawcy Użytkownik dokonuje na podstawie danych otrzymanych na e-mail kontaktowy lub na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Usługodawcy: www.easyisp.pl.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi faktury VAT za zakupione usługi drogą elektroniczną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej), na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub w przypadku wadliwego funkcjonowania podanego adresu e-mail, inny znany Usługodawcy adres e-mail Uzytkownika, w przeciągu 14 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Usługodawcy. Usługodawca zachowuje prawo wysłania faktury w sposób tradycyjny, tj. pocztą lub dostarczenia osobistego.
 4. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie kolejna wpłata za następny okres, konto Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane i po 14 dniach usunięte. Nieuregulowanie należności w terminie traktowane jest jako rezygnacja z usługi. Kopia zapasowa skasowanego konta hostingowego jest przechowywana przez okres 90 dni.
 5. W przypadku jeżeli Usługodawca zablokuje działanie usługi z powodu braku opłaty abonamentowej, ponowna aktywacja nastąpi dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika wszystkich opłat i zaległości.
 6. Abonament ulega zakończeniu również po przekroczeniu przez Użytkownika rocznego limitu ruchu przed upływem okresu rozliczeniowego. W celu kontynuacji usługi Użytkownik musi dokonać opłaty za kolejny abonament.
 7. Użytkownik może skorzystać z możliwości przejścia na serwer z większym transferem i powierzchnią za stosowną opłatą wynikającą z obliczeń. Przy przejściu z pakietu wyższego na niższy przed upłynięciem trwania zakupionego abonamentu, Użytkownikowi nie jest zwracana różnica opłaty abonamentowej.
 8. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownik, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodowało zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
 9. Obniżki i podwyżki cen nie dotyczą Użytkownika do końca trwania terminu opłaconego abonamentu. Po jego zakończeniu Użytkownik ponosi opłaty wynikające z aktualnego cennika.

§4. Poufność i ochrona danych osobowych.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nie udostępniania tych danych innym podmiotom.
 2. Usługodawca zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych na serwerze z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 3. Informacje na temat ochrony danych osobowych.

§5. Obowiązki i uprawnienia Użytkownika i Usługodawcy.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 2. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 12 godzin Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres 12 godzin.
 3. Użytkownik bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, działalność itp. jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych norm korzystania z sieci Internet. W szczególności zabrania się umieszczania na serwerach:
  a) nielegalnych materiałów audio/video,
  b) nielegalnego oprogramowania,
  c) materiałów powszechnie uznawanych za obraźliwe, niezgodnych z normami etycznymi, moralnymi itp. oraz odnośników do stron o w/w tematyce,
  d) pod subdomeną Użytkownika - w domenie easyisp.pl - materiałów budzących kontrowersje lub mogących godzić w  wizerunek firmy.
  W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą opłaty abonamentowej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nakazania usunięcia źle działających skryptów PHP powodujących nadmierne obciążenie serwera, bądź mailerów PHP wysyłających nadmierne ilości poczty, co może być powodem znalezienia się serwera w polskich i międzynarodowych listach RBL. Sytuacja ta ma zastosowanie nawet w przypadku uzasadnionego mailingu, czyli mailingu do osób wyrażających na niego zgodę podczas rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 6. Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania serwera (poczty itp.) do wysyłania mailingu masowego oraz SPAM. Po stwierdzeniu takiego przypadku konto danego Użytkownika zostaje automatycznie skasowane, a wpłata abonamentowa przepada.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte na swoim serwerze, stronach internetowych.
 8. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika jeśli szkody te są następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 9. Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu informacji.
 10. Wszelkie reklamacje związane z usługa powinny być zgłaszane mailowo na adres: biuro@artnet.pl.
 11. Usługodawca ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania serwera przez Użytkownika.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach Użytkownika oraz za informacje tam pobrane i skutki ich wykorzystania.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji i możliwie najkrótszych przerw technicznych związanych z obsługą i konserwacją sprzętu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania świadczonej usługi, bądź do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, w przypadku kiedy zakupiony przez Użytkownika pakiet hostingowy używa za dużo zasobów sprzętowych, powodując trudności techniczne w pracy serwera. Użytkownik w takiej sytuacji powinien dostosować swój pakiet hostingowy do zużywanych zasobów serwerowych.

§6. Rozwiązanie Umowy.

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu testowego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu rozliczeniowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zm. 1 kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w formie elektronicznej, na adres email biuro@artnet.pl. W razie odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wniesioną opłatę, w pełnej wysokości, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik w sposób rażący naruszy postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności, gdy usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
  W razie zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego.
 4. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy na korzystanie z usługi w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy nie powoduje zwrotu opłaty abonamentowej.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022.

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plikęw cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zobacz szczegłowe informacje tutaj.

Panel administracyjny